Skeppsholmens kajer | Etapp 2

Kajerna på nordöstra sidan av Skeppsholmen i Stockholm renoverades i etapper på 00-talet men den renovering som genomfördes var bristfällig och livslängden blev inte den förväntade. För att säkerställa kajernas stabilitet och säkerhet har man därför påbörjat en upprustning av den 795 m långa kajsträckan öster om Kastellholmsbron och hela vägen fram till Skeppsholmsbron.

Etapp 2 genomförs med en slagen spont som förankras med snedborrade dragstag, samt vid behov borrade dubb i nederkant av sponten för att hålla den på plats. Kajen täcks sedan av ett genomgående trädäck med pollare, förtöjningsringar, förbättrad belysning, sittbänkar, diverse el-och VA-anpassningar för båtägare etc.

Vid sidan om kajen skapas även ett grusat gångstråk för allmänheten och man byter också ut en stor VA-ledning längs delar av kajsträckan. Skeppsholmen är av stort kulturhistoriskt värde och såväl byggnaderna som marken på ön, samt kajerna är klassade som statliga byggnadsminnen. Under tidigare schaktningar i kajområdet har man exempelvis påträffat ett skeppsvrak från 1600-talet. Erfators uppdrag i projektet innefattar byggledning.

Delar av det skeppsvrak från 1600-talet som påträffats vid Skeppsholmen.

Illustration: Statens fastighetsverk/ AJ Landskap  |  Foto: Statens fastighetsverk/ Hermine Werner

 

Om projektet:

Kund: Statens fastighetsverk

Projekt: Skeppsholmens kajer – Etapp 2

Vårt uppdrag: Byggledning

Projekttid: 2018-pågående

Investering: 50 Mkr

Yta: 1 541 kvm